PERFECT PARTY

To be the best. You must learn from the best.

PERFECT PARTY


Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Nok Scoot October 2017

น้องกล้วย, น้องทริม

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 15 Brand New Angels Thai Air Asia September 2017

น้องเส้นหมี่, น้องกาญจน์, น้องวีน่า, น้องเฟียต, น้องแนน, น้องอาย, น้องอ๋อ, น้องการบ้าน, น้องฟอง, น้องทิว, น้องมิ้นท์, น้องเบน, น้องปอ, น้องแซนด์, น้องบี

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 8 Brand New Angels Japan Airline September 2017

น้องจ๊ะเอ๋, น้องแอม, น้องเอพริล, น้องฟองโฟม, น้องนิว, น้องก้ามปู, น้องเหม่เม้, น้องเชอร์รี่

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 6 Brand New Angels - Maldivian Airline September 2017

น้องฟักแฟง, น้องนิว, น้องเมย์, น้องเหม่เม้, น้องแอน, น้องฮัน

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 6 Brand New Thai Smile Angels - September 2017

น้องปู, น้องน้ำ, น้องต๊อก, น้องอ๋อ, น้องเอพริล, น้องเฟรม

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 5 Brand New Angels Qatar Airways August 2017

น้องจาย, น้องไข่มุก, น้องเมย์, น้องภัค, น้องปรัชญ์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 19 Brand New Angels Thai Airways August 2017

น้องแพรว, น้องขวัญ, น้องฟ้า, น้องดุ๊ก, น้องใหม่, น้องฟ้า, น้องปิย่า, น้องเปรียว, น้องเขม, น้องปุยนุ่น, น้องกัสจัง, น้องซาร่า, น้องตั๋ง, น้องปาย, น้องรุ้ง, น้องปอนด์, น้องแพร, น้องจีจี้, น้องแคท

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Thai Smile Angels September 2019

น้องแทมมี่, น้องบิ๊ว, น้องพลอย

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Air Arabia Angels & Steward February 2020

น้องพี, น้องแก้ว, น้องแฟร์, น้องเฟรนด์, น้องแคท, น้องเนย, น้องโม, น้องโมเมย์, น้องชมพู่, น้องเกรซ

อ่านเพิ่มเติม Share