PERFECT PARTY

To be the best. You must learn from the best.

PERFECT PARTY


Congratulations!!! 2 Brand New Thai Smile Angels December 2017

น้องโอ, น้องแพร

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Updated 10 (Dec) + 10 (Nov) Brand New Angels Thai Lion Air December 2017

น้องตูน, น้องเกรซ, น้องบี, น้องเอิน, น้องอาย, น้องแอน, น้องจา, น้องแนน, น้องบีบี, น้องจอย, น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Nok Air Angel - November 2017

น้องบรู๊คก้า

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! Brand New Angel - Qatar Airways November 2017

น้องปุ๊ง

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 10 Brand New Angels - Thai Lion Air November 2017

น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 4 Brand New Angels Asiana Airlines October 2017

น้องปีใหม่, น้องลูกตาล, น้องนก, น้องกาญจน์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Angels Qatar Airways October 2017

น้องขวัญ, น้องเฟิร์น, น้องแน็ท

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 2 Brand New ANA Airways Angel And Steward - October 2017

น้องแพร, น้องแชมป์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 9 Brand New Angels And Stewards Newgen Airways October 2017

น้องกิ๊ฟ, น้องแบม, น้องแก้ม, น้องปูเป้, น้องซีซี, น้องเกตุ, น้องปุ๊ง, น้องเต, น้องเจษ

อ่านเพิ่มเติม Share