PERFECT PARTY

To be the best. You must learn from the best.

PERFECT PARTY


Congratulations!!! Brand New Angel - Qatar Airways November 2017

น้องปุ๊ง

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 10 Brand New Angels - Thai Lion Air November 2017

น้องแอน, น้องเก่ง, น้องปอย, น้องลูกเกด, น้องแป้งร่ำ, น้องป่าน, น้องเนม, น้องเฟิร์น, น้องเดียร์, น้องน้ำเพชร

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 4 Brand New Angels Asiana Airlines October 2017

น้องปีใหม่, น้องลูกตาล, น้องนก, น้องกาญจน์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 3 Brand New Angels Qatar Airways October 2017

น้องขวัญ, น้องเฟิร์น, น้องแน็ท

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 2 Brand New ANA Airways Angel And Steward - October 2017

น้องแพร, น้องแชมป์

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 9 Brand New Angels And Stewards Newgen Airways October 2017

น้องกิ๊ฟ, น้องแบม, น้องแก้ม, น้องปูเป้, น้องซีซี, น้องเกตุ, น้องปุ๊ง, น้องเต, น้องเจษ

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 2 Brand New Angels - Nok Scoot October 2017

น้องกล้วย, น้องทริม

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 15 Brand New Angels Thai Air Asia September 2017

น้องเส้นหมี่, น้องกาญจน์, น้องวีน่า, น้องเฟียต, น้องแนน, น้องอาย, น้องอ๋อ, น้องการบ้าน, น้องฟอง, น้องทิว, น้องมิ้นท์, น้องเบน, น้องปอ, น้องแซนด์, น้องบี

อ่านเพิ่มเติม Share

Congratulations!!! 8 Brand New Angels Japan Airline September 2017

น้องจ๊ะเอ๋, น้องแอม, น้องเอพริล, น้องฟองโฟม, น้องนิว, น้องก้ามปู, น้องเหม่เม้, น้องเชอร์รี่

อ่านเพิ่มเติม Share