• Meet our succesful Angels from Japan Airlines

  Click on an image to read their testimonial.
 • น้ำค้างคำ
  น้ำค้างคำ
 • หยง/Yong
  กัญญาพร สระทองจันทร์หยง/Yong
 • ฝน/Fon
  อุษณา สุขเสมาฝน/Fon
 • น้องเชอร์รี่
  น้องเชอร์รี่
 • จ๊ะเอ๋/Jaae
  มุธรส ศิลปรัศมีจ๊ะเอ๋/Jaae
 • เหม่เม้/Memae
  ปัณชณิตส์ สุรินทร์กฤษกรกุลเหม่เม้/Memae
 • ก้ามปู/Kampoo
  พนิตนันท์ ศุภรดรก้ามปู/Kampoo
 • ฟองโฟม/Fongfome
  ชไมพร ชิตวิเศษฟองโฟม/Fongfome
 • นิว/New
  ธิดารัตน์ หล่อทองนิว/New
 • แอม/Am
  สุนิชา ข้อร่วมคิดแอม/Am
 • เอพริล
  รินทร์ลภัส เนติปรีชาพัฒน์เอพริล
 • จี้มุก/Jiemook
  ธันยพร มิตรกุลจี้มุก/Jiemook
 • อิ่ม/Ihm
  วีรดา อดิศรประเสริฐอิ่ม/Ihm
 • ปุ๊/Pu
  พิชณิกา เพชรสังข์ปุ๊/Pu
 • ต้น
  บำรุง มหาวรรณต้น
 • นุ้ยหนุ่ย/Nuinui
  พรชนัน ชุ่มแจ่มนุ้ยหนุ่ย/Nuinui
 • ส้ม/Som
  พวงผกา จอมปัญญาส้ม/Som
 • จอย/Joy
  จินตนา ภานุพรประพงศ์จอย/Joy
 • มด/Mod
  สุมาตรา ทองไถ่ผามด/Mod
 • ไอ/Ai
  ไอรดา หงษ์คูไอ/Ai
 • บี/Bee
  จุฑารัตน์ อรรถโกวิทานนท์บี/Bee
 • ลูกพีช/Peach
  พัชรี พูลชะโกลูกพีช/Peach
 • แอน / Ann
  ศศิธร คูส่งแอน / Ann
 • ส้ม/Som
  ณัฐชยา พุ่มวิวัฒนศิริกุลส้ม/Som
 • หยู/Yhu
  กัลยา วงศ์สินคงมั่นหยู/Yhu
 • ใบเฟิร์น/Baifern
  กนกกร ยิ่งขำใบเฟิร์น/Baifern
 • อุ๋ม/Aumm
  หทัยทิพย์ ศิริบัณฑิตย์อุ๋ม/Aumm
 • เอ้/Ae
  พรพิมล ทัสนานุตริยกุลเอ้/Ae
 • ปูน/Poon
  ปุณยาพร สิริธรังศรีปูน/Poon
 • กรีน/Green
  กิตติยา ธนาเจริญรัตน์กรีน/Green
 • ปีย์/Pree
  ปรียากร วัชรเสนีย์ปีย์/Pree
 • ปลาย/Plai
  ศิรินทร์ ชื่นเจริญปลาย/Plai
 • พลอย/Ploy
  นัทรียา สุรัตนกวีกุลพลอย/Ploy
 • ลูกหมี/Luk-Mee
  รัตนาภรณ์ กำลังแข็งลูกหมี/Luk-Mee
 • ออม/Aom
  พรหทัย ศรีสวาทออม/Aom
 • อ็อง/Aong
  อลิตา อุเชงอ็อง/Aong
 • แพร/Pear
  ลักษณ์สุดา ศรีรัตนวิทย์ แพร/Pear
 • Fern/เฟิร์น
  ศศิกานต์ สุภัทรานนท์Fern/เฟิร์น
 • กิ๊ฟท์คาร์บ้อน/Giftcabon
  พันธุ์ทิพา นิธิศคุณานนท์กิ๊ฟท์คาร์บ้อน/Giftcabon
 • เนิร์ส/Nurse
  นารีพรรณ รัตนสินเนิร์ส/Nurse
 • ส้มโอ/Som-o
  สุจิตตา สุโขประสพชัย ส้มโอ/Som-o
 • เฌอแตม/Chertam
  พิงพันธุ์ เลิศลักษณ์ศิริกุลเฌอแตม/Chertam
 • แอ้/Ae
  อุบลวรรณ สักกะบูชาแอ้/Ae
 • ฟ้า/Fah
  ธัญญาทิพ สุนทรวัฒน์ฟ้า/Fah
 • ปุณ/Pun
  สราทร กิจจุลลจาริดา ปุณ/Pun
 • เค้ก/Cake
  มุทิตา เอื้อชลิตนุกูลเค้ก/Cake
 • พิชา/Phicha
  พิชามญชุ์ ชาวเจริญพิชา/Phicha
 • โม/Mo
  ภวดี บุญญฤทธิ์โม/Mo
 • เอิง/Earng
  ภัทรานิษฐ์ สุขุมาลย์เอิง/Earng
 • จันทร์/Jun
  จันทร์จรี นับทองจันทร์/Jun
 • เบลล์/Belle
  รุจิเรศ ประดับเบลล์/Belle
 • ปู/Pooh
  ปิยฉัตร สุจินต์ปู/Pooh
 • แน้ต/Natt
  ธันยพร ชลิตตานนท์แน้ต/Natt
 • ชมพู่/Chompoo
  ศุทธนุช ด่านเทิดศักดิ์ชมพู่/Chompoo
 • กิ๊ฟท์/Gift
  กฤติกา ท้วมทองกิ๊ฟท์/Gift
 • มายด์/Mild
  มายด์ กลิ่นเสาวคนธ์มายด์/Mild
 • โบว์/Beau
  สุภาวี ไกรทองโบว์/Beau
 • เนส/Nes
  สกุลรัตน์ จันทวิสูตรเนส/Nes
 • แอร์/Air
  ณิชมน พิพัฒน์รัตนเสรี แอร์/Air
 • แนต/Natt
  กมลกานต์ ทองมาแนต/Natt
 • มิกกี้/mickey
  ดวงรัตน์ สัจจาพิทักษ์มิกกี้/mickey
 • มุ้งมิ้ง/Mungming
  ธริษตรี สุทธิสานนท์มุ้งมิ้ง/Mungming
 • ออม/Aom
  อดิวัน วงศ์ชินศรีออม/Aom
 • เฟิร์น/Fern
  ณิชนันทน์ ยวดยงเฟิร์น/Fern
 • จูน/June
  ณัฐพัทธนันท์ เอกวงศ์จูน/June
 • น้ำหวาน/Namwharn
  ภัณฑิรา เปรมสุนทรน้ำหวาน/Namwharn
 • มะนาว/Manow
  ญาฎา พุ่มจันทร์มะนาว/Manow
 • Som-O/ส้มโอ
  ปาณิศา กิตติกรัยฤทธิ์Som-O/ส้มโอ
 • โม/Mo
  กานดา ชื่นสวัสดิ์โม/Mo
 • ชมพู่/Choompoo
  วชิราพร ภู่งามชมพู่/Choompoo
 • บิว/Bew
  ณัฐกานต์ ยิ่งนวลจันทร์บิว/Bew
 • Ploy/พลอย
  สุวพิชชา อ่อนน้อมPloy/พลอย
 • เฟิร์น/Fern
  พิมพ์ประภา เฉลิมวงศ์วิวัฒน์เฟิร์น/Fern
 • Nan/แนน
  หนึ่งฤทัย ทิมโพธิ์Nan/แนน
 • นิว/New
  นัทธกมล ไชยธวัชพงษ์นิว/New
 • Nat/แน็ต
  นันทิตา อังศุภศิริกุลNat/แน็ต
 • เพี๊ยซ/Pias
  นันทวัน ชกูสวัสดิ์เพี๊ยซ/Pias
 • แพร/Prae
  จริยา เผ่าพันธุ์แพร/Prae
 • ตาล/Tan
  กมลวรรณ ทองเหลาตาล/Tan
 • ฝน/Fon
  วรางคณา อุทยางกูรฝน/Fon
 • ส้ม/Som
  ปัณฑิตา เล็กเลิศส้ม/Som
 • นุ่น/Noon
  ณัฐณิชา รังสิพราหมณกุลนุ่น/Noon
 • เบฟ/Babe
  ปริญดา สังขโอภาสเบฟ/Babe
 • แต้ว/Taew
  สุภรตา เริงโกสุมแต้ว/Taew
 • Noi/หน่อย
  ศรุตาพร เพ็งงานNoi/หน่อย
 • ปุ๊ก/Puk
  สุชาดา เพ็ญประภัสร์ปุ๊ก/Puk
 • บีม/Beam
  มยุรี รัตนโชติบวรบีม/Beam
 • ติ้น/Tin
  พัชราณัฏฐ์ จงประเสริฐติ้น/Tin
 • บี/Bee
  อภิวัน เหล็กกล้าบี/Bee
 • ส้ม/Som
  สุดาวรรณ วงศ์ศักดิ์ศิริกุลส้ม/Som
 • โมบาย/Mobye
  โมบาย/Mobye
 • ออย/Oil
  นิษฐา จิรโมไนยออย/Oil
 • กุ๋ยกุ๋ย/KuiKui
  สุทธิลักษณ์ อาจทนองกุ๋ยกุ๋ย/KuiKui
 • Teen/ทีน
  ศศิณา ธรรมโนขจิตTeen/ทีน
 • Ply/ปลาย
  ปลายมาศ จันทร์จำเริญPly/ปลาย
 • นีม/Neem
  สุกฤตา มะเสริฐนีม/Neem
 • แพร/Pear
  สานใจ หมากเลย์แพร/Pear
 • ส้ม/Som
  จิตรลดา โตอินทร์ส้ม/Som
 • แป้ง/Pang
  ลภัสพร พิมทะโนทัยแป้ง/Pang
 • ฟาง/Fang
  กรบงกช บุณยเกียรติ์ฟาง/Fang
 • แพน/Pan
  พิชญ์พนิต ศรีนาคแพน/Pan
 • แน็ต/Nat
  นิรมล เชี่ยวชาญกิจการแน็ต/Nat
 • เนย์/Nay
  ณัฏฐณิช สิงห์นิกรเนย์/Nay
 • จั่น/Jun
  ธัญญพร ชาติกำแหงจั่น/Jun
 • ชมพู่/Chompu
  ศรัญญา พรศิริวัฒนากุลชมพู่/Chompu
 • ปลา/Pla
  ปวีญา ลือพงศ์พัฒนะปลา/Pla
 • Poo/ปู
  เบญจวรรณ จันทรวงษ์Poo/ปู
 • เหมี่ยว/Meaw
  วิชิดา ศิริพรหมสมบัติเหมี่ยว/Meaw
 • Fern/เฟิร์น
  ณิชารีย์ เอี่ยมทองFern/เฟิร์น
 • ทิพย์/Tip
  ธิติมา คำแหงฤทธิ์ทิพย์/Tip
 • พัด/Phat
  พัชริดา เผือกคล้ายพัด/Phat
 • พิมม่า/Pimma
  สุทธานุช เทียนไชยพิมม่า/Pimma
 • Pear/แพร
  อายุวรรณ อาภรณ์พัฒนาPear/แพร
 • Ben/เบญ
  เบญจรัตน์ ขจรไชยกูลBen/เบญ
 • Faii/ฝ้าย
  ศศธร เชื้อภักดีFaii/ฝ้าย
 • Kwang/กวาง
  ดาราวรรณ ถนัดหนังสือKwang/กวาง
 • พลอย/Ploy
  มารุดี ศรีพจนารถพลอย/Ploy
 • พู่กัน/Pugun
  ลลิดา อ่ำบัวพู่กัน/Pugun
 • ก้อย/Koy
  จันทิมาพร ธูปเมฆก้อย/Koy
 • ฟ้า/Fah
  รังสิมา บั้นบูรณ์ฟ้า/Fah
 • Nong/น้อง
  ศิริวรรณ ศรีสกุลพงษ์Nong/น้อง
 • Puppap/ปุ๊บปั๊บ
  เกษกัญญา ทองดี Puppap/ปุ๊บปั๊บ
 • Gun/กรร
  กรรณิการ์ บุญประไพGun/กรร
 • Jubjang/จุ๊บแจง
  ปรารถนา รุจิราวรรณJubjang/จุ๊บแจง
 • Pam/แป๋ม
  พสชนันท์ ชุ่มชื่นPam/แป๋ม
 • Im/อิม
  อิสรีย์ ถิรทรงสิทธิ์Im/อิม
 • Pat/แพท
  กฤษดาพร คำคูบอนPat/แพท
 • Gib/กิ๊บ
  รจวรรณ พุกผาสุขGib/กิ๊บ
 • Ja/จ๋า
  จารุมน เอี่ยมขันทองJa/จ๋า
 • Off/อ๊อฟ
  ณฐมน บัวพงษ์Off/อ๊อฟ
 • Kat/แคท
  แคทรีน ศรีคำKat/แคท
 • Ooh/โอ๋
  พิกุล กวีเกียรติอนันต์Ooh/โอ๋
 • Ice/ไอซ์
  พรรษชล สัจจะเวทย์ Ice/ไอซ์
 • Beam/บีม
  พัชญนันท์ โภคินพัชรวัฒน์ Beam/บีม
 • Pink/พิ้งค์
  นิชานันท์ วัชระวิทย์Pink/พิ้งค์
 • May/เมย์
  ชวัลลักษณ์ พรมพงค์May/เมย์
 • Vee/วี
  วิภาวัลย์ อัศวยิ่งเจริญVee/วี
 • Chompoo/ชมพู่
  ศรัณยา ถนอมทองChompoo/ชมพู่
 • ใหม่/Mai
  ลลิตา ภู่ศรีใหม่/Mai
 • Pang/แป้ง
  ดาริกา ภัทรไชยาคุปต์ Pang/แป้ง
 • Moo/หมู
  ธัญญาภรณ์ ลอองสุวรรณMoo/หมู
 • Think/ติ๊ง
  สุพร โกศลศิริสุขกุลThink/ติ๊ง
 • New/นิว
  สาริศา เทียนทองNew/นิว
 • Gift/กิ๊ฟ
  สุดารัตน์ วัฒนสุนทรกุลGift/กิ๊ฟ
 • Beer/เบียร์
  โศรยา สถิตนิมานการBeer/เบียร์
 • Nampeung/น้ำผึ้ง
  สาวิตรี บัวชูNampeung/น้ำผึ้ง
 • Por/ปอ
  นวพร ปัญญารักษ์Por/ปอ
 • Ning/นิ้ง
  ขวัญชนก หนูสง Ning/นิ้ง
 • Belle/แบลล์
  สิริรักษ์ อนันต์เจริญกิจBelle/แบลล์
 • Tang/แตง
  ชนิตา วิสุทธิธรรมTang/แตง
 • Belle/เบลล์
  รัสนันท์ อนุรักษ์กิตติBelle/เบลล์
 • ส้มโอ/Som-o
  ปาณิศา กิตติกรัยฤทธิ์ส้มโอ/Som-o
 • Bow/โบว์
  เมษาอาทิตย์ จักษ์ตรีมงคลBow/โบว์
Click on an Airline below
and meet our succesful Angels
 • Angels/Airlines
505
QATAR
89
Emirates
296
OMAN
68
Kuwait Airways
12
ETIHAD
203
Thai Airways
243
Thai Smile
162
Bangkok Airways
183
Nok Air
53
Nok Scoot
118
สายการบิน 5 ดาว
104
Jet Star
170
Thai air asia
75
Air Asia X
36
Air Asia Berhad
57
Korean air
86
Asiana airlines
115
Eva
19
Cathay Pacific
153
Japan Airlines
11
All Nippon Airways
29
China Airlines
211
Thai Lion Air
60
Thai Vietjet
16
VietJet Air
287
Orient Thai
28
Siam Air
29
Asia Atlantic Airlines
32
Asian Air
82
Jet Asia
72
City Airways
37
PC Air
28
Flydubai
2
Flynas
36
Royal Jordanian
68
Gulf Air
74
New Gen
28
Royal Brunei
10
Air Arabia
19
Bahrain Air
7
Wataniya
14
Silk Air
7
Kenya Airways
22
Norwegian
22
Maldivian
17
Air Atlanta
8
MEGA Maldives
4
Kingfisher
4
Strategic airline
53
Phuket
4
Happy Air
1
Viva
27
Crystal
1
Siam Land Flying
9
MEGATHAI
7
AVA Airlines
17
Asia Majestic
2
Egypt Air
18
Kan Air
34
Singhara Airlines
7
NakornChaingMai
9
Infinity Asia Airlines
8
Sunny Airways
5
Chaba Air
5
Thai tour
13
Thai Regional Airlines
14
Nine Star Airways
162
King Sky Diamond
10
R Airlines
3
Jet A
10
nok mini
45
Business Air
3
Swiss Air
20
Spring Airlines
1
United Airlines
1
Private Jet true
5
Air China
3
Thai Platinum International Airlines
13
Hainan Airlines
1
Wizz Air
4
Bamboo Airways